ཤིང་བཙུགས་ལས་རིམ།

04 June 2018

ཆུ་རུད་གི་རྐྱེན་ངན་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ གསར་སྤངས་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཤིང་Royal Pam, Fox tail་pamསJacaranda དང་ Gulmohor ་ཚུ་བཙུགས་གནང་ནུག།