དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས།

29 May 2018

parinirnana

ད་རེས་དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་གི་ཉིནམ་འདི་ལུ གསར་སྤངས་རྫོང་ཁག་འོག་གི་དད་ཅན་གི་མི་སེར་སྟོང་ཕྲག་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཚུ་ཕུལ་བ་ སྦྱིན་རླབས་ཅན་གི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་འབྱོན་གནང་ནུག།